มนต์เสน่ห์ของเกาะบาหลี ที่หลายคนหลงใหล ไม่ใช่เพียงเพราะป่าที่เขียวขจี และธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเพราะความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเชื้อชาติของผู้คนบนเกาะอีกด้วย ราวกับว่าบาหลีไม่ได้หมุนไปตามกาลเวลา แต่ถูกหยุดไว้ในช่วงที่วัฒนธรรมพื้นเมืองกำลังเบ่งบาน เดินทางสะดวก ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า

งาน Bali Marathon เป็นงานมาราธอนใกล้บ้าน ได้มาตรฐาน World Athletics (IAAF เดิม) และยังเป็นสนามในเครือ Wanda Age Group อีกด้วย

DAY 1
Friday, August 25th, 2023
BANGKOK – DENPASAR

03:30 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia ประตู 1-3 ทีมงานคอยให้บริการในการเช็คอิน

06:15 น.     
ออกเดินทางสู่เมืองเดนปาซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 396  (ใช้เวลาบิน 4.15 ชั่วโมง)

11:30 น.
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ถึงสนามบินงูราฮ์ไร เมืองเดนปาซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร


เดินทางสู่วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลี ที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วนปลายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง 76 เมตร เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม

เข้าชมสวนวิษณุ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้นของพระวิษณุ และนก Garuda (ครุฑ) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซียที่ใช้เป็นสถานีที่จัดงาน พักผ่อนสถานที่แห่งนี้สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดูที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90 ให้ความนับถือมากที่สุด และเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุ หรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับครุฑ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงาม และมีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กว้าง 64 ม หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก 4,000 ตัน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

ที่พัก
โรงแรม Rama Phala Resort & Spa (พัก 3 คืน)

DAY 2
Saturday, August 26th, 2023
DENPASAR

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือวัดเม็งวี อดีตพระราชวังเก่าสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้า สิ่งก่อสร้างด้านในตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ำล้อมรอบเดินทางสู่แนวเทือกเขาเบดูกัล ผ่านชมนาขั้นบันได ไร่ผักผลไม้เมืองหนาวและหมู่บ้านที่สวยงาม

สู่ปุราอูลันดานู (Pura Ulun Danu) ริมทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) ชมวัดอูลันดานู (Ulun Danu) ที่สำคัญและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวีดานู เทพแห่งสายน้ำ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย
เดินทางสู่ Taman Bhagawan เพื่อรับบิบหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง และชมงาน EXPO

เดินทางสู่วัดทานาห์ลอต (Tanahlot) เทวาลัยเก่าแก่ริมทะเลเหนือโขดหินชายฝั่ง สร้างขึ้นโดยพระสงฆ์ที่มาจากเกาะชวาในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามและถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

ที่พัก
โรงแรม Rama Phala Resort & Spa (พัก 3 คืน)

DAY 3
Sunday, August 27th, 2023
MAYBANK MARATHON BALI 2023

เช้ามืด
เดินทางสู่จุดปล่อยตัวบริเวณ Bali Safari and Marine Park

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร


ชมถ้ำเขาช้าง (Goa Gajah Cave) ซึ่งเป็นถ้ำที่ค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2466  และเชื่อว่าเคยใช้เป็นวัดทางศาสนามาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 มีการแกะสลักผนังถ้ำแสดงภาพศีรษะอสูรอยู่เหนือทางเข้า และขนาบข้างด้วยรูปปั้นอีก 2 รูป 

เดินทางสู่น้ำตกทิบูมานา (Tibumana Waterfall) น้ำตกสวยงามที่ซ่อนตัวอยู่ในป่า ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ ตั้งอยู่ใกล้เมืองอูบุด น้ำตกที่ไหลตกลงมาเป็นทางตรงลงมายังสระน้ำด้านล่าง สวยงามราวกับน้ำตกที่ตกลงมาจากสรวงสวรรค์

เข้าชมวัดตัมปักสิริง (Tampak Siring Temple) วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี พร้อมชมบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู “ตีรตาร์เอิมปุล” (Tirta Empul)  ในสมัยก่อนชาวบาหลีจะอาบน้ำในบ่อน้ำแห่งนี้เพื่อชำระล้างบาปกันในวันเพ็ญเดือนสี่ของทุกปี และโดยเฉพาะสาวๆ ในอดีตก็นิยมเปลือยอกอาบน้ำที่นี่ มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากมากมาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

ที่พัก
โรงแรม Rama Phala Resort & Spa (พัก 3 คืน)

DAY 4
Monday, August 28th, 2023
ISLAND EXPLORE

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) วัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี
ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แบ่งพื้นที่ของวัดเป็น 3 ส่วนเหมือนกับร่างกายมนุษย์
(ส่วนศีรษะ ร่างกาย และปลายเท้า) โดยชั้นบนสุดจะเป็นที่ประทับขององค์พระศิวะ หนึ่งในเทพเจ้าสูงสุด 3 พระองค์ (ตรีมูรติ) ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ให้ท่านอิสระถ่ายภาพกับประตูหินขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง หนึ่งในภูเขาที่ยังคงมีพลังบนเกาะบาหลี

เดินทางสู่หมู่บ้านคินตามานิ (Kintamani) ที่ประกอบด้วยทัศนียภาพอันสวยงามของขุนเขา และทะเลสาบบาตูร์บนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว บรรยากาศบนยอดเขานี้งามเสมือนหนึ่งเมืองในฝัน ที่เรายืนอยู่เหนือเมฆ และสามารถมองเห็นทิวทัศน์ใต้ปุยเมฆไปสุดลูกตา ชมร่องรอยของภูเขาไฟบาตูร์ (Mount Batur) ในอดีต และทะเลสาบบนปากปล่องที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างถึง 11 กิโลเมตร และลึกถึง 60 เมตร

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร


เดินทางสู่เส้นทางเดินสันเขาจัมปูฮัน (Campuhan Ridge Walk) สถานที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในอูบุดในเรื่องเส้นทางเดินป่าท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวขจี พลาดไม่ได้ที่จะมาเดินชิลๆ ชมแสงพระอาทิตย์ก่อนจะลาลับขอบฟ้า เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ ที่เต็มไปด้วยสุนทรียภาพที่สุดแสนจะโรแมนติก ที่นี่เป็นที่ตั้งของหลายหมู่บ้านและเป็นเส้นทางเริ่มต้นของแหล่งกำเนิดของประวัติศาสตร์อูบุดจุดที่จัมปูฮันและแม่น้ำวอสมาบรรจบกัน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

ที่พัก
โรงแรม Ramayana Suite and Resort (พัก 1 คืน)

DAY 5
Tusday, August 29th, 2023
DENPASAR – BANGKOK

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ท่านสู่หมู่บ้านจาตีลูวีห์ ชมนาข้าวขั้นบันได (Jatiluwih Rice Terrace) หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเดียวที่ปลูกปาดีบาหลีหรือข้าวพันธ์ท้องถิ่นที่มีลำต้นยาวสวยสง่า วิวของนาข้าขั้นบันไดแห่งนี้ถือว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดในเกาะบาหลี Jatiluwih ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศที่เย็นสบายเพราะตั้งอยู่ในความสูง 700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ระยะทางจาก Denpasar ถึง Jatiluwih ประมาณ 48 กม. ตั้งอยู่ในเขตเหนือของรัฐของเมือง Tabanan (28 กม. ) Jatiluwih มีนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวนมากโดยนักท่องเที่ยวจากประเทศในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการสัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและพาโนรามาที่สวยงามของระเบียงข้าว Jatiluwih ทางรัฐบาลอินโดนีเซียกำลังจะเสนอชื่อให้องค์การ Unesco เพื่อขอมรดกโลก”

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย
เดินทางสู่สนามบินงูราฮ์ไร

18:50 น.     
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 399  (ใช้เวลาบิน 4.35 ชั่วโมง)

22:25 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สนใจแพคเกจหรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Line: @letsruntheworld