ภาพความประทับใจจากทริป Barcelona Marathon 2023

เส้นทางการท่องเที่ยวแบบ golden circle เริ่มจาก Barcelona หลังจากเที่ยวและวิ่งจบ เดินทางสู่เมือง Valencia และ Madrid