laos-poster
laos-poster
laos-poster

DAY 1
Friday, December 8th, 2023
BANGKOK – VIENTIANE

10:00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia ประตู 1-3 ทีมงานคอยให้บริการในการเช็คอิน

12:50 น. ออกเดินทางสู่นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสายการบินแอร์ เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD 1040  (ใช้เวลาบิน 1.10 ชั่วโมง)

14.00 น. (เวลาท้องถิ่นเท่ากันกับประเทศไทย) ถึงสนามบินเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ชมเมืองเวียงจันทน์ วัดสีเมือง หรือ วัดศรีเมือง เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ในนครหลวงเวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ในศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับการทำพิธีสำคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ จะต้องนำน้ำพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก วัดสีเมืองสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2106 ในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมือง มีคำบอกเล่าเก่าแก่ว่าเกี่ยวข้องกับสาวชื่อ สี เป็นหญิงท้องแก่ ยอมสละชีวิตพร้อมลูกในท้องพร้อมกับม้าอีกหนึ่งตัว เป็นผีอารักษ์เสาหลักเมืองเวียงจันทน์ จึงนำเอาชื่อสาวสีมาตั้งเป็นชื่อวัดว่า “วัดสีเมือง” ชาวเวียงจันทน์ได้ เรียกสาวสีว่า ย่าแม่สีเมือง ทุกปีก่อนจะมีบุญนมัสการที่พระธาตุหลวงจะต้องมีการจัดพิธีกรรมทำบุญอยู่ที่วัดสีเมืองก่อน 

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

ที่พัก โรงแรม Le Thatluang D’oR Boutique Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)

Le Thatluang

Le Thatluang

DAY 2
Saturday, December 9th, 2023
VIENTIANE

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นมัสการระธาตุหลวง ปูชนียสถานที่สำคัญ ในนครหลวงเวียงจันทน์ และเดินชมงาน Marathon Expo จัดขึ้นที่บริเวณลานจอดรถธาตุหลวง นักวิ่งสามารถรับเบอร์วิ่งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ธาตุหลวง
ประตูชัย

ชม หอพระแก้ว เคยเป็นวัดในเวียงจันทน์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของวัดสีสะเกด สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) แต่สร้างใหม่หลายครั้ง ปัจจุบันด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะทางศาสนา เนื่องจากวัดนี้เป็นสถานที่ส่วนพระองค์ จึงไม่มีพระสงฆ์จำวัด

แวะตลาดเวียงจันทน์ ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument)  สถาปัตยกรรม ผสมผสานล้านช้างกับฝรั่งเศสใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ชั้นบนสุดสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

ที่พัก โรงแรม Le Thatluang D’oR Boutique Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY 3
Sunday, December 10th, 2023
RACE DAY

เช้ามืด นักวิ่งเดินจากโรงแรมไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณธาตุหลวง (ห่างจากโรงแรมประมาณ 1 กิโลเมตร)

  • ระยะ 42 กม. ปล่อยตัวเวลา 3:30 น. (เวลา Cut-off 6:30 ชม.)
  • ระยะ 21 กม. ปล่อยตัวเวลา 4:30 น. (เวลา Cut-off 3:30 ชม.)
  • ระยะ 10 กม. ปล่อยตัวเวลา 5:00 น. (เวลา Cut-off 2:30 ชม.)
  • ระยะ 5 กม. ปล่อยตัวเวลา 6:00 น.  (เวลา Cut-off 1:30 ชม.)

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

13.00 น. เดินทางสู่สนามนีรถไฟเวียงจันทน์ เช็คอิน เพื่อรอเวลาเดินทาง  

14.30 น. ออกเดินทางสู่หลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C84

16.30 น. ถึงสนานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง 

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

ที่พัก โรงแรม Ang Thong Hotel Luang Prabang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY 4
Monday, December 11st, 2023
LUANG PRABANG

05.30 น. เชิญท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง ในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด สามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาวสามารถเดินชมของที่ขายจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า 

(ไม่รวมในรายการ ท่านสามารถซื้อชุดตักบาตรได้ในราคา 150-200 บาท)

ตักบาตรข้าวเหนียว

ถ้ำปากอู

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ลงเรือล่องแม่น้ำโขงสู่หมู่บ้านซ่างไห เป็นหมู่บ้านชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขง มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม มีสินค้าที่โดดเด่น คือ ผ้าทอ หลังจากนั้น ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดา โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยู่มากมายภายในถ้ำนั้นเป็นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมผั่งเม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พศ 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง   ชมพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ด้านข้างพระอุโบสถ ชมโรงราชรถ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้ 

วัดเชียงทอง

ธาตุพูสี

เข้าชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม วัดวิชุนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ ผ่านการซ่อมมาหลายยุคสมัย

16.00 น. เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

ที่พัก โรงแรมAng Thong Hotel Luang Prabang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY 5
Monday, December 12nd, 2023
LUANG PRABANG – BANGKOK

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เข้าชมพระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  การผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ 

วัดใหม่ชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ นำชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม เดิมเป็นวัดหลวง ตั้งอยู่ในหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว ตั้งอยู่ใกล้พระราชวังหลวงพระบาง (หอคำ) มากที่สุด ถือเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของหลวงพระบาง สร้างโดยเจ้าอนุรุทธและเจ้ามันธาตุราช เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชของลาวจนถึงสิ้นสมัยราชอาณาจักรสมัยเจ้ามันธาตุราชได้มีการสร้างพระพุทธรูป พระธาตุ หอขวาง และสมัยพระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร โปรดให้สร้างระเบียงคดเพิ่มเติม เป็นต้น วัดเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง

15:50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD 1031 (ใช้เวลาบิน 1.30 ชั่วโมง)

17:20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:

  • ราคาแพคเกจรวมบิบ, ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, โปรแกรมท่องเที่ยวพร้อมไกด์, มื้ออาหารตามที่ระบุไว้, และประกันเดินทาง
  • มีแพคเกจแบบไม่รวมตั๋วเครื่องบิน สำหรับนักวิ่งที่ต้องการเดินทางเอง ไปถึงก่อน หรือกลับทีหลัง สามารถไปเจอกับกลุ่มและร่วมโปรแกรมท่องเที่ยวได้ตามกำหนดการ

บรรยากาศจาก Vientiane International Marathon 2019